Инкотермс

Предназначението на INCOTERMS е да предостави комплект от международни правила за тълкуване на най-широко използваните търговски термини в областта на външната търговия. По този начин могат да се избегнат или в краен случай в значителна степен да се ограничи неопределеността в различните интерпретации на такива термини в различните страни.

С оглед да се избягват недоразумения между договарящите се страни и да се улеснят преговорите им Международната търговска палата в Париж приема през 1936 г. унифицирани Международни правила за тълкуване на търговските термини, известни като Инкотермс (Incoterms, съкратено от International Commercial Terms). За всяка франкировка са описани много подробно (на няколко страници) задълженията по доставката поотделно на продавача и на купувача.

Правилата „Инкотермс“ са претърпели няколко редакции, като са внесени в тях изменения и допълнения както по броя и названията на франкировките, така и по съдържанието им – 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 и 2010 г. Последната редакция на документа е „Инкотермс-2010“.
Във версия 2010 са премахнати 4-те кода DDU,DEQ,DES и DAF. Прибавят се две нови условия DAT и DAP, с което новата версия има общо 11 кода.

Започвайки от редакцията от 1990 г., за улеснение франкировките са групирани според разпределението на задълженията между 2-те договорни страни:

 • група E – продавачът само предоставя стоката на купувача (обикновено в свой склад);
 • група F – продавачът предоставя стоката на превозвача, определен от купувача;
 • група C – продавачът осигурява превоза, без да поема риска от загуба или повреда на стоката и/или допълнителни разходи;
 • група D – продавачът поема всички разходи и рискове за доставка на стоката до нейното местоназначение

Франкировки

 • EXW / EX Works (named place) = франко завода (уговорено място)
 • FCA / Free Carrier (named place) = франко превозвача (уговорено място)
 • FAS / Free Alongside Ship (named port of shipment) франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване)
 • FOB / Free On Board (named port of shipment) = франко борд (уговорено пристанище за натоварване)
 • CFR / Cost and Freight (named port of destination) = стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението)
 • CIF / Cost, Insurance and Freight (named port of destination) = стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението)
 • CPT / Carriage Paid To (named place of destination) = превоз, платен до (уговорено местоназначение)
 • CIP / Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)
 • DAP / Delivered at Place (named place of destination) = доставка на място(уговорено местоназначение)
 • DDP / Delivered Duty Paid (named place of destination) = доставено, мито платено (уговорено местоназначение)
 • DAT/ Delivered at Terminal(named terminal of destination) = доставено на терминал(уговорен терминал в местоназначението)