Полезна информация

Застраховка „Отговорност на спедитора“

Тъй като сигурността на Вашите стоки е приоритет за нас, заедно с партньорите ни от ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД сме разработили множество продукти, за да я гарантираме. Застраховката „ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА“ , която сме сключили, обезпечава допълнително превозваните товари.

Застраховка

CMR

Международна товарителница за автомобилен превоз

 Измежду многобройните конвенции, които регламентират отношения в сферата на превозите, привилегировано място заема конвенцията за международните автомобилни превози на стоки (Конвенция CMR) от 19 май 1956 г., сключена под егидата на Икономическата комисия за Европа на ООН. Република България се присъединява към нея на 29 юли 1977 по силата на издадения тогава Указ №1143. По своята същност тя не е митническа конвенция, но има голямо практическо значение за системата на митническия контрол и е необходим компонент при реализацията на производството по обмитяването на стоките.

Ние предлагаме на нашите клиенти възможността да попълнят CMR бланка. За целта е необходимо да се попълни заявка за достъп. Ако сте наш клиент и вече сте получили достъп можете да създадете CMR бланка тук.

CMR

Карнет TIR

Карнетът ТИР (TIR CARNET) представлява международен транспортен гаранционен документ за обезпечаване на митнически вземания до 50 000 щатски долара. Издава се по силата на международна конвенция ТИР, под гаранцията на оправомощените за това организации – IRU (Международна асоциация на превозвачите), а за България – AEBTRI (Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата).

На практика карнетът ТИР е международен документ за транзит на стоки, под покритието на гаранцията, дадена от издаващата организация. Съгласно него се превозват стоки и товари с митнически печати и пломби, в автотранспортни средства или контейнери. Необходимо е горепосочените транспортни средства да са предварително одобрени по описаните от Конвенцията методи и да притежават валидно Свидетелство за митническа годност.

Карнет TIR

Натоварване

Максимално допустимо натоварване

За да избегнете претоварване на транспортните средства, ние Ви предоставяме информация за максимално допустимото натоварване на автомобилите в различните държави.

Максимално допустимо натоварване

Инкотермс

Предназначението на INCOTERMS е да предостави комплект от международни правила за тълкуване на най-широко използваните търговски термини в областта на външната търговия. По този начин могат да се избегнат или в краен случай в значителна степен да се ограничи неопределеността в различните интерпретации на такива термини в различните страни.

С оглед да се избягват недоразумения между договарящите се страни и да се улеснят преговорите им Международната търговска палата в Париж приема през 1936 г. унифицирани Международни правила за тълкуване на търговските термини, известни като Инкотермс (Incoterms, съкратено от International Commercial Terms). За всяка франкировка са описани много подробно (на няколко страници) задълженията по доставката поотделно на продавача и на купувача.

Правилата „Инкотермс“ са претърпели няколко редакции, като са внесени в тях изменения и допълнения както по броя и названията на франкировките, така и по съдържанието им – 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 и 2010 г. Последната редакция на документа е „Инкотермс-2010“.
Във версия 2010 са премахнати 4-те кода DDU,DEQ,DES и DAF. Прибавят се две нови условия DAT и DAP, с което новата версия има общо 11 кода.

Започвайки от редакцията от 1990 г., за улеснение франкировките са групирани според разпределението на задълженията между 2-те договорни страни:

 • група E – продавачът само предоставя стоката на купувача (обикновено в свой склад);
 • група F – продавачът предоставя стоката на превозвача, определен от купувача;
 • група C – продавачът осигурява превоза, без да поема риска от загуба или повреда на стоката и/или допълнителни разходи;
 • група D – продавачът поема всички разходи и рискове за доставка на стоката до нейното местоназначение

Франкировки

 • EXW / EX Works (named place) = франко завода (уговорено място)
 • FCA / Free Carrier (named place) = франко превозвача (уговорено място)
 • FAS / Free Alongside Ship (named port of shipment) франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване)
 • FOB / Free On Board (named port of shipment) = франко борд (уговорено пристанище за натоварване)
 • CFR / Cost and Freight (named port of destination) = стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението)
 • CIF / Cost, Insurance and Freight (named port of destination) = стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението)
 • CPT / Carriage Paid To (named place of destination) = превоз, платен до (уговорено местоназначение)
 • CIP / Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)
 • DAP / Delivered at Place (named place of destination) = доставка на място(уговорено местоназначение)
 • DDP / Delivered Duty Paid (named place of destination) = доставено, мито платено (уговорено местоназначение)
 • DAT/ Delivered at Terminal(named terminal of destination) = доставено на терминал(уговорен терминал в местоназначението)
Инкотермс

Опасни товари

Опасни материали са материали (вещества), които поради своите химични,
физични или биологични свойства, могат, в случай на неправилно боравене
да доведат до смърт,разстройване на здравето, телесна повреда или
материални щети.

Опасните материали са разделени в следните класове според техните
свойства:

1 – Взривни вещества и предмети
2 – Газове
3 – Запалими течности
4.1 – Твърди запалими вещества, самоактивиращи се вещества и експлозивни
десенсибилизирани твърди вещества
4.2 – Самозапалващи се вещества
4.3 – Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове
5.1 – Окисляващи вещества поддържащи горенето
5.2 – Органични прекиси
6.1 – Токсични вещества
6.2 – Заразни вещества
7 – Радиоактивни вещества
8 – Радиоактивни вещества
9 – Други опасни вещества и предмети

Опасни товари са вещества и изделия, чийто превоз е забранен от
спогодбата ADR или е разрешен, но само при условията, посочени в нея. На
практика, това означава, четранспортът на опасни товари – поради
необходимостта да се гарантира безопасността на хората и околната среда
– е предмет на отделни норми относно допускане на превоза на дадено
вещество, неговата класификация, изисквания към опаковката,
етикетирането, а също така и изискванията, свързани с превозно средство
и изпълнението на превоза.

Опасни товари