Опасни товари

Опасни товари

Опасни материали са материали (вещества), които поради своите химични,
физични или биологични свойства, могат, в случай на неправилно боравене
да доведат до смърт,разстройване на здравето, телесна повреда или
материални щети.

Опасните материали са разделени в следните класове според техните
свойства:

1 – Взривни вещества и предмети
2 – Газове
3 – Запалими течности
4.1 – Твърди запалими вещества, самоактивиращи се вещества и експлозивни
десенсибилизирани твърди вещества
4.2 – Самозапалващи се вещества
4.3 – Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове
5.1 – Окисляващи вещества поддържащи горенето
5.2 – Органични прекиси
6.1 – Токсични вещества
6.2 – Заразни вещества
7 – Радиоактивни вещества
8 – Радиоактивни вещества
9 – Други опасни вещества и предмети

Опасни товари са вещества и изделия, чийто превоз е забранен от
спогодбата ADR или е разрешен, но само при условията, посочени в нея. На
практика, това означава, четранспортът на опасни товари – поради
необходимостта да се гарантира безопасността на хората и околната среда
– е предмет на отделни норми относно допускане на превоза на дадено
вещество, неговата класификация, изисквания към опаковката,
етикетирането, а също така и изискванията, свързани с превозно средство
и изпълнението на превоза.

Опасни товари